เวรสายตรวจจราจรเวร ๖๐

 

วันที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เบอร์โทณศัพท์
1
จ.ส.ต.จำลอง มารักษา
083-2115071
2
จ.ส.ต.ชัยรัตน์ ศรีลาชัย
085-9945041
3
จ.ส.ต.แสลจันทร์ ศรีบัวบุญ
085-9710511
4
ส.ต.อ. ธนชัย สีขาวรส
081-7237942
5
ส.ต.ท. ธวัช ทะเวผล
083-9541639
6
จ.ส.ต.จำลอง มารักษา
083-2115071
7
จ.ส.ต.ชัยรัตน์ ศรีลาชัย
085-9945041
8
จ.ส.ต.แสลจันทร์ ศรีบัวบุญ
085-9710511
9
ส.ต.อ. ธนชัย สีขาวรส
081-7237942
10
ส.ต.ท. ธวัช ทะเวผล
083-9541639
11
จ.ส.ต.จำลอง มารักษา
083-2115071
12
จ.ส.ต.ชัยรัตน์ ศรีลาชัย
085-9945041
13
จ.ส.ต.แสลจันทร์ ศรีบัวบุญ
085-9710511
14
ส.ต.อ. ธนชัย สีขาวรส
081-7237942
15
ส.ต.ท. ธวัช ทะเวผล
083-9541639