เปรียบเทียบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒กับ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
กลุ่ม
ประเภทความผิด
๒๕๕๑
๒๕๕๒
+เพิ่ม /- ลบ
เกิด/รับแจ้ง
/ราย
จับ/ราย
เกิด/รับแจ้ง
/ราย
จับ/ราย
1
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
1
1
1
0
0
2
คดีชีวิตร่างกายและเพศ
2
0
3
2
+1
3
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
25
1
3
1
-22
4
คดีที่น่าสนใจ
2
0
1
1
-1
5
คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
24
8
14
14
-10