ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒
กลุ่ม
ประเภทความผิด
เกิด/รับแจ้ง/ราย
จับ/ราย
การจับคิดเป็น%
1
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
1
0
0
2
คดีชีวิตร่างกายและเพศ
3
2
66.66
3
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
3
1
33.33
4
คดีที่น่าสนใจ
1
1
100
5
คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
14
14
100