สถานีตำรวจภูธรหันคา ได้รับการจัดสรรกำลังพลตามกำลังอัตราอนุญาต 166 นาย
ข้าราชการทั้งหมด
อัตราอนุญาต
ตัวจริง
จำนวนขาด
ชั้นสัญญาบัตร
24
11
13
ชั้นประทวน
142
81
61
รวม
166
92
74
มีนักการภารโรง 1 นาย